Integritetspolicy för Rent-A-Wreck of Scandinavia AS

Senast uppdaterad April 2024

Integritetspolicyn för Rent-A-Wreck of Scandinavia AS, org.nr 965 126 589 (i Norge), handlar om hur dina personuppgifter samlas in och behandlas samt vem de delas med och vilka rättigheter du har i detta sammanhang.

Personuppgiftsansvarig

Rent-A-Wreck of Scandinavia AS, genom direktören, är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Vid eventuell delegering av befogenheten kommer detta att specificeras.
Franchisetagarna (avdelningarna) är självständiga juridiska enheter som rapporterar personuppgifter till Rent-A-Wreck of Scandinavia AS. Franchisetagaren (avdelningarna) är själv ansvarig för den egna behandlingen av personuppgifter.

Syfte

Syftet med behandlingen av personuppgifterna är kontroll, identitet och statistik. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla vägtrafiklagens krav på att se till att den som hyr har giltigt körkort. Rätt och giltigt körkort anses vara en uppgift av allmänt intresse för trafiksäkerheten.

Vilka personuppgifter behandlas, varför och varifrån hämtas de?

De personuppgifter som samlas in är bland annat namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, kreditinformation, korrespondens, körkort och körkortsnummer samt hyrobjekt, hyrtid, hyrplats och körsträcka.
De ovannämnda personuppgifterna samlas in direkt från dig, genom telefon, samtal, e-post, formulär för förfrågan och webbokning. De personuppgifter som samlas in är nödvändiga för att kunna uppfylla ett avtal med den registrerade, som genomförande av en beställning och förfrågan om hyrbilar.

Tredje part

Rent-A-Wreck of Scandinavia AS kan använda sig av företag som hanterar personuppgifter för Rent-A-Wreck of Scandinavia AS, IT-system, systemadministration och supportleverantörer eller IT-infrastrukturleverantörer.
I dag, i juni 2018, använder Rent-A-Wreck of Scandinavia AS sig av IT-leverantörerna Intershare AS, org. nr 983 446 590 (i Norge), och Koch Konsult, org. nr 981 081 692 (i Norge), för tjänster relaterade till biluthyrningskunder.
Rent-A-Wreck of Scandinavia AS kan överföra dina personuppgifter till en tredje part, dvs. ett land utanför EU/EES. Detta kan ske genom att t.ex. personuppgifter lagras på en server som är placerad hos en tredje part/i ett tredje land eller att Rent-A-Wreck of Scandinavia AS använder IT-leverantörer som ger support och underhåller IT-system från en tredje part/ett tredje land. I de fall där Rent-A-Wreck of Scandinavia AS överför personuppgifter till tredje part kommer Rent-A-Wreck of Scandinavia AS att ingå avtal och vidta andra åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagkrav.
De personuppgifter som kan överföras till tredje part kan vara namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, kreditinformation, korrespondens, körkort och körkortsnummer samt hyrobjekt, hyrtid, hyrplats och körsträcka.

Lagring

Genom att registrera dig hos Rent-A-Wreck of Scandinavia AS lagras dina personuppgifter hos oss så länge det är nödvändigt för det syfte som personuppgifterna samlades in för. Detta betyder till exempel att personuppgifter som vi behandlar på grundval av ditt samtycke raderas om du återkallar ditt samtycke. Personuppgifter som vi behandlar för att uppfylla en rättslig förpliktelse från myndigheterna raderas när den rättsliga grunden bestämmer det. Detta gäller till exempel bokförings- och redovisningsregler.
Data i fysisk form kommer att makuleras, och data i elektronisk form kommer att raderas från Rent-A-Wreck of Scandinavia AS digitala enheter.
Rent-A-Wreck of Scandinavia AS bevarar personuppgifterna säkert genom att endast auktoriserad personal har tillgång till dina personuppgifter. Tillgången kräver passerkort med kod, nycklar och lösenord.

Dina rättigheter

Vid frågor om behandlingen av dina personuppgifter hos Rent-A-Wreck of Scandinavia AS är du välkommen att kontakta Rent-A-Wreck of Scandinavia AS via e-post [email protected] eller på telefon 22 50 02 50
Du har rätt att be om information från Rent-A-Wreck of Scandinavia AS om användningen av dina personuppgifter, kostnadsfritt. Rent-A-Wreck of Scandinavia AS kommer på begäran eller på eget initiativ att rätta eller radera eventuella fel och begränsa behandlingen av sådan information.
Om du är missnöjd med Rent-A-Wreck of Scandinavia AS behandling av dina personuppgifter, kan du lämna in ett klagomål till det norska Datatilsynet (www.datatilsynet.no)

Kontaktinformation

Kontaktinformation till avdelningarna i Norge och Sverige bifogas

Rent-A-Wreck of Scandinavia, org.nr 965 126 589, vars huvudkontor kan kontaktas via e-post [email protected] eller på telefon +47 22 50 02 50.

Vi använder cookies på vår webbplats.

Google Analytics

Vi samla in statistik om hur vår webbplats används. Vi gör detta för att förbättra din användarupplevelse. Rent-a-wreck.se använda Google Analytics för detta. Google Analytics använder cookies börjar med _ga.

Uppgifterna kan också användas i marknadsföringssyfte.

YouTube

När du besöker en sida på vår hemsida där det finns en YouTube-film skapar YouTube cookies.

Undvika cookies

Det är möjligt att avgöra vilka platser som får lagra cookies på din dator. Läs mer om cookiehandtering.